Paarlahden veden tila

Paarlahden syvänteiden (syvyydet 58 ja 48 m) viimeiset vedenlaadun analyysitulokset ovat vuodelta 2013.  Oriveden kaivokseen liittyen Paarlahden perukassa havaintopisteellä Paarlahti Peräpohja vedenlaatua tarkkaillaan neljä kertaa vuodessa. Tarkkailupiste sijaitsee Paarlahden itäisimmässä pohjukassa noin 400 m päässä Peräjoen jokisuusta, varsinaisten syvänteiden ollessa kauempana Paarlahdessa.

Syvänteiden analyysituloksien perusteella Paarlahden vedenlaatu on hyvä. Paarlahti on osa Näsijärven vesistömuodostumaa, joka on luokiteltu ekologiselta tilaltaan hyväksi ja kemialliselta tilaltaan hyvää huonommaksi kaloissa olevan elohopeapitoisuuden vuoksi. Näsijärvestä on pyydetty 22 näyteahventa vuosina 2012-2013, joista 18 kpl alle 20,6 cm. Näistä 9 kpl elohopeapitoisuus oli yli laatunormin. Syynä on elohopean kaukolaskeuman aiheuttama Hg-pitoisuuden lisääntyminen kalassa.

Paarlahden Peräpohjan tarkkailutulosten perusteella kaivoksen kuivatusvesien vaikutuksia ei voida havaita. Vuoden 2016 Oriveden kaivoksen vesistötarkkailuraportin mukaan ” Peräpohjan happitilanne oli hyvä läpi vuoden, joskin aiempaan tapaan kesän lopulla oli pohjan läheisessä vedessä havaittavissa lievää hapen vähenemistä (6,9 mg/l, 64 %), Sähkönjohtavuus oli näytteistä tehtyjen analyysien perusteella koko vesipatsaassa järvivedelle normaalilla tasolla kaikilla havaintokerroilla. Humustaso oli alhaisempi kuin Peräjärvessä, samoin typpitaso. Metallipitoisuudet olivat alhaisia, joskin rauta- ja alumiinipitoisuudet olivat lopputalvella etenkin päällysvedessä selvästi korkeampia kuin myöhemmin samana vuonna. Pintaveden fosforipitoisuus ja klorofyllin määrä olivat loppukesällä karun ja lievästi rehevän veden rajoilla. Muiden vedenlaatuparametrien tapaan myös Paarlahden reheyvys (fosforitaso) määräytyy muiden tekijöiden kuin kaivokselta tulevien vesien mukaan.”

Peräpohjan havaintopisteellä ei tarkkailla uraanipitoisuutta, koska kaivoksen uraanipitoisuudet ovat olleet pieniä ja vaihtelu vähäistä. Tarkkailutulosten mukaan kaivoksesta ei aiheudu elohopeakuormitusta.

Ely-keskukseen ei ole tullut suoraa ilmoituksia sinilevistä Paarlahdella eikä myöskään järviwikin kautta. Tässä linkki järviwikiin. https://www.jarviwiki.fi/wiki/Etusivu

Järviwiki

www.jarviwiki.fi

Järviwiki on myös Meriwiki. Järviwiki on verkkopalvelu, jota rakennetaan ja julkaistaan viranomaisten ja kansalaisten yhteistyöllä. Täältä löytyy perustiedot …

Ystävällisin terveisin

Anneli Vainonen

Ylitarkastaja

Ympäristö- ja luonnonvara -vastuualue

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

PL 297, Yliopistonkatu 38, 33101 Tampere

puh. 0295036393

www.ely-keskus.fi/pirkanmaa

Pirkanmaa – ELY-keskus

www.ely-keskus.fi

This entry was posted in Yleinen. Bookmark the permalink.